תנאים מוצרים נלווים בחיוב חודשי

תנאים כללים –  שירותי נלווים של ביאונט מרקטינג

הגדרות:

 • "החברה" – ביאונט מרקטינג בע"מ, לרבות כל מי שפועל בשמה ו/או מטעמה
 • "האתר" – אתר האינטרנט של ביאונט מרקטינג בכתובת beonet.co.il
 • "הצעה" או "התקשרות" – כל הצעת מחיר או הצעה אחרת הניתנת על ידי ביאונט מרקטינג ללקוח וכל התקשרות בין ביאונט מרקטינג לבין הלקוח.
 • " לקוח" – כל גוף, לרבות אדם פרטי, חברה, שותפות ו/או כל תאגיד אחר אשר ביקש להתקשר עם ביאונט מרקטינג.
 • "רישיון" – רישיון שימוש בתוכנה.
 • " שירותים" – כל שירות הניתן על ידי ביאונט מרקטינג ללקוח.
 1. תנאים כלליים אלה נועדו על מנת להסדיר את היחסים בין החברה לבין לקוחותיה ועל מנת ליצור ודאות ובהירות בכל הנוגע לזכויות ולהתחייבויות של הצדדים. ביאונט מרקטינג רואה ערך ביחסיה העסקיים עם לקוחותיה וביצירת איזון ותיאום בין האינטרסים שלה ושל לקוחותיה. לשם כך, ערכה ביאונט מרקטינג והעלתה על הכתב את התנאים הכלליים המפורטים להלן, החלים על אספקה של שירותים ללקוחותיה. התנאים במסמך זה מהווים חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מכל הצעה הניתנת על ידי ביאונט מרקטינג ללקוחותיה באספקת שירותים כלשהם.
 2. תנאים אלה באים בנוסף לכל הוראה או תנאי אחרים המפורטים במסמך כלשהו בין הלקוח לבין החברה לרבות כל הצעה ו/או מסמך התקשרות. זכויות הלקוח בעניין שירותים כלשהם, כפופים לתנאים המפורטים להלן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין איזה מבין תנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו בהצעה כלשהי ו/או במסמך התקשרות אחר בין ביאונט מרקטינג לבין הלקוח – תגבר ההוראה של תנאים כלליים אלה, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בהצעה או בהתקשרות שניתנה על ידי ביאונט מרקטינג.
 3. ביאונט מרקטינג רשאית לשנות איזה מבין תנאי ההסכם בכל עת ועל פי שיקול דעתה, מעת לעת וללא הודעה מוקדמת ובכלל זה לשנות, לעדכן, להשהות, להוסיף ו/או לגרוע השירותים המוצעים על ידיה, לפי העניין, לשנות את הוראות השימוש ותנאיו וכן את המחירים ואת תנאי התשלום. מובהר, כי כל שינוי כאמור יחול רק לגבי שירותים שיינתנו ו/או יסופקו לאחר המועד בו בוצע השינוי ו/או העדכון הרלוונטי. מחובתו של הלקוח לעקוב אחר השינויים באתר ובתנאים הכלליים, ככל שיהיו מעת לעת. במקרה של שינוי נסיבות שאינו בשליטת ביאונט מרקטינג, שיחייב שינוי בהסכם, ביאונט מרקטינג תהיה רשאית לשנות ההסכם באופן מיידי. ההסכם, כהגדרתו לעיל, ממצה את הסכמות הצדדים והוא ההסכם המחייב היחידי בין הצדדים.
 4. הלקוח מצהיר ומאשר כי מבין איזה מאלה: אישור על ידיו של הצעה כלשהי, בין אם האישור ניתן בעל פה ו/או בכתב, ו/או התקשרות כלשהי בין הלקוח לבין החברה ו/או תחילת אספקה של החברה ללקוח ו/או תחילת מתן שירותים על ידי החברה ללקוח ו/או שירותים הניתנים על ידי החברה – ייחשב הדבר, לכל דבר ועניין, כי הלקוח מסכים ומאשר, באופן בלתי מותנה ובלתי מסוייג:
 5. כי הוא קרא, הבין והסכים, באופן מלא, בלתי מותנה ובלתי מסוייג, את כל תנאי ההסכם, לרבות ובפרט את כל התנאים הכלליים.
 6. כי הוא מקבל עליו ומתחייב, לקיים את כל תנאי ההסכם, לרבות ובפרט את התנאים הכלליים, להיות כפוף להם ולנהוג בהתאם להם ולהוראות כל דין.
 7. כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו דרישות ו/או תביעות כנגד החברה.
 8. אי ניצול שירות במהלך תקופת השירות לא יזכה את הלקוח בהחזר או זיכוי.
 9. התשלום בגין שירותים הינו תשלום חודשי אשר משולם חודש מראש בגין החודש העוכב.
 10. כל שימוש בשירות ו/או משאב אחר שחורג מהכמות שנרכשה, יחייב את הלקוח בתוספת תשלום בגין החריגה.
 11. על כל המחירים יחול מע"מ כדין.
 12. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהוא מחויב בכל תנאי השירותים ו/או הרישוי של צדדי ג' כלשהם, ככל שהלקוח עושה שימוש בתכונות ו/או שירותי צדדי ג', ועל אחריות הלקוח בלבד לברר את תנאי השירותים ו/או הרישוי הרלוונטים של צדדי ג' אלה. כמו כן, החברה לא תישא באחריות מקצועית כלשהיא בקשר לרישיונות של צדדי ג' לרבות:  הגבלות טכניות למיניהן והתקנת הרישיון תמיכה וניהול. החברה אינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה של יצרני התוכנה לבין הלקוח.
 13. תקופת ההסכם הינה ל – 999 חודשים החל ממועד חתימת הסכם זה (להלן: "תקופת ההתקשרות") וביצוע חיוב ראשון של התשלום, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את ההתקשרות לסיום בהודעה של 30 ימים מראש. למען הסר ככל שהחברה סיימה ההתקשרות לפני חלוף תקופת ההתקשרות וזאת מטעמי הפרה של תנאי ההתקשרות על ידי הלקוח, הלקוח יחויב בגין תקופה שאינה קצרה מתקופת ההתקשרות.
 14. החברה תהיה רשאית להפסיק את אספקת השירותים ולנתק את השירות ללקוח, מכל סיבה שהיא.
 15. החברה רשאית להפסיק את השירותים ו/או הרישוי לאלתר בכל מקרה בו הלקוח יגרום להפרעה לאספקת שירותים ללקוחות אחרים או בכל פעולה לא חוקית שיבצע ו/או במקרה של תיקן הפרה כאמור לעיל.
 16. הלקוח יהיה אחראי לכל סוג של תוכן, סוגי קבצים שונים ומסמכים שיאוחסנו על גבי השרתים ולחברה אין כל אחריות בגין כך. ביאונט מרקטינג לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג שהוא, בנוגע לתוכן שיאוחסן על ידי הלקוח באמצעות שירותי החברה. העברת הקבצים אל הלקוח ומהלקוח תבוצע על ידי הלקוח בלבד ובאחריותו בלבד. ביאונט מרקטינג לא תבצע כל פעולה בקבצים של הלקוח (למעט פעולות אוטומטיות המתבצעות מאליהן במסגרת תחזוקה ו/או מתן השירותים). ביאונט מרקטינג לא תהיה אחראית על החומר או המידע האגור במערכת ו/או על אובדנו/ם מכל סיבה שהיא. וכן לא תישא בכל אחריות שהיא על נזקים ו/או הפסדים שיגרמו ללקוח בגין נזק למידע או אובדנו.
 17. ביאונט מרקטינג פועלת באופן סביר ומקובל בתעשייה על מנת למנוע חדירות בלתי מורשות למערכות המנוהלות על ידיה. אולם, על אף האמור, ידוע ללקוח והוא מסכים, כי לא ניתן לספק הגנה מלאה מפני מעשי הונאה וחדירות בלתי מורשות ועל כן, ביאונט מרקטינג לא תהיה אחראית לחדירה בלתי מורשית למערכת ולמעשי הונאה, לרבות אך לא רק להגנה או גיבוי הנתונים שנשמרו על ידי הלקוח או עבורו, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה לתחומו של הלקוח ולרבות השחתה, חשיפה או מחיקת נתונים ולכל נזק והוצאה שיגרמו ללקוח ו/או כל צד ג' בקשר עם האירועים הנ"ל או חלקם.
 18. הלקוח יהיה אחראי לתשלום התמורה בגין קבלת השירותים, בשיעורים ובתנאים המפורטים בהזמנה לשירותים באתר.
 19. במקרה של איחור בתשלום התמורה, תישא התמורה הצמדה וריבית, בשיעור המרבי המותר על פי דין, עד למועד ביצוע התשלום בפועל ובנוסף יישא הלקוח בתשלום הוצאות גביה, ככל שיצברו בגין אי תשלום התמורה כאמור.
 20. אי עמידה של הלקוח בתנאי התשלום, לאחר שקיבל על כך הודעה בכתב מביאונט מרקטינג, יאפשר לחברה לנתק השירות ו/או הרישוי ובכלל לנתק את השירותים ו/או הרישוי, עד להסדרת התשלומים וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין זה.
 21. הלקוח ישפה את ביאונט מרקטינג, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן- רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט שנגרמו לביאונט מרקטינג מכל סיבה שהיא לרבות עקב הפרת  התחייבויותיו על פי תנאים כללים אילו ו/או התקשרות ספיציפית.
 22. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח בגין הפרעה או הפסקה באספקת השירותים ו/או בגין קלקול ו/או תקלה מכל מין וסוג שהוא לרבות בתוכנה או בקווי התקשורת, המשמשים את הלקוח במסגרת השירותים.
 23. יחסי הצדדים על פי הסכם זה הינם יחסי קבלן המספק שירות (ביאונט מרקטינג) ולקוח (הלקוח). שום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כיוצר יחסים מסוג אחר בין הצדדים,  ובכלל זה יחסי שותפות, עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות.
 24. הצדדים להסכם זה, עובדיהם ונציגיהם ישמרו בסודיות גמורה ויימנעו מלגלות ו/או  להראות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בין בעצמם ובין על ידי אחרים, לרבות כל מי מטעמם, כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר, אשר אינו נחלת הכלל, בקשר  עם פעילותו של הצד השני לביצוע הסכם זה ו/או כל מידע שהועבר במסגרתו.
 25. ביאונט מרקטינג רשאית לפרסם בפומבי את העובדה כי היא מספקת שירותים ללקוח אלא אם כן הודיע הלקוח בכתב שאינו מעוניין לעשות כן.
 26. הלקוח מאשר קבלת דיוור במייל של תוכן שיווקי, חדשות ועדכונים כלליים מחברת ביאונט מרקטינג.
 27. מובהר בזאת כי על כל שימוש חורג שיצרוך הלקוח, מעבר לנפח החבילה אותה רכש, תשלח החברה הודעת-התראה עבור עדכון התשלום ללקוח. במידה והלקוח יחליט שלא להפחית את נפח האתר ו/או את קבצי האתר, החברה תראה בכך כאישור מכללא של הלקוח לבצע תשלום נוסף בגין החיוב היחסי לנפח החורג והחבילה תתעדכן אוטומטית.
 28. ביאונט מרקטינג לא אחראית במקרה של תקלה בשירותי האינטגרציה ו/או האוטומציה של חברת "זאפייר", על הלקוח חלה האחריות לוודא את תקינות קבלת המידע המועבר באמצעות המערכת.
 29. ביאונט מרקטינג מספקת ללקוח בשירותי אחסון גישה בסיסית לניהול מערכת התוכן של האתר, החברה אינה תספק ללקוח בשירות אחסון גישת מנהל ראשי (ADMINׂׂ), כל זאת על מנת לשמור ולוודא את תקינות המערכת של ניהול האתר.
 30. התקשרות זו בין הלקוח לבין ביאונט מרקטינג וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע, יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בחיפה, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.
 31. חרף כל האמור בתנאים אילו, איחור בביצוע התחייבות המוטלת על צד כלשהו בעטיו של אירוע כח עליון אשר אינו בשליטה סבירה של מי מהצדדים להסכם זה לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות שביתה ו/או השבתה אצל מי מהצדדים, אירוע מלחמה, פעולות טרור, שביתות והשבתות כלליות במשק, מגיפה, לא ייחשב כהפרה של ההסכם, וביצוע אותה התחייבות יידחה עד למועד בו הוסר הכח העליון, וזאת בתנאי שהצד שקיום התחייבויותיו נמנע בשל אותו כח עליון הודיע על כך לצד השני מיד עם היוודע לו דבר המניעה, פעל כמיטב יכולתו על מנת להסירה ו/או על מנת לצמצם את השפעתה, והודיע לצד השני מהם האמצעים אותם הוא נוקט. במקרה של כח עליון, לוח הזמנים הנוגע לעניין יוארך למשך פרק הזמן שממועד ההודעה הנ"ל ועד להסרת המניעה. על הצד שקיום התחייבויותיו נמנע בשל כח עליון להודיע לצד השני על מועד הסרת המניעה.
סגירת תפריט